โครงการอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น (60ชั่วโมง)

 

ด้วย สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น (60ชั่วโมง)

ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยมีความรู้ ทักษะเบื้องต้นในการดำเนินการ

เอกสาร

       -  หนังสือเชิญ

       -  โครงการ

       -  กำหนดการ

       -  แผ่นพับ

       -  ใบสมัคร

       -  ใบจองโรงแรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

       -  รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น (๖๐ ชั่วโมง)