โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

 

โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

            กรมควบคุมโรค ได้อนุมัติให้สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบในการบูรณาการโครงการ "สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข"  ร่วมกับหลายภาคส่วน และในปัจจุบันได้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสนใจมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเป็นสุขไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     - ที่มาโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

     - ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรคฯ ปี 2560

     - ใบสมัครเข้าร่วมการได้รับบริการอาชีวอนามัยครบวงจรปี 2560

     - รายชื่อสถานประกอบการผ่านเกณฑ์การประเมิน สปก.ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี 2556

     - รายชื่อสถานประกอบการผ่านเกณฑ์การประเมิน สปก.ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี 2557

     - รายชื่อสถานประกอบการผ่านเกณฑ์การประเมิน สปก.ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี 2558

     - รายชื่อสถานประกอบการผ่านเกณฑ์การประเมิน สปก.ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี 2559

     - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ประจำปี 2559

     - สื่อ ประชาสัมพันธ์ ของโครงการฯ