โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

 

          กรมควบคุมโรค ได้อนุมัติให้สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบในการบูรณาการโครงการ "สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข"  ร่วมกับหลายภาคส่วน และในปัจจุบันได้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสนใจมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเป็นสุขไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง