แบบสำรวจ การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แบบสำรวจ การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                        

Link แบบสอบถาม     https://forms.gle/cZn3ULpLpPQ9HCeF9

ดาวน์โหลดเอกสาร     แบบสำรวจ การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย