เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2559

การดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 

     จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน โดยจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และ นราธิวาส จึงส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี แรงงานไทยและ
แรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอาจประสบอันตรายจากการทำงาน และ กลุ่มแรงงานได้รับการขึ้นทะเบียนควรได้รับการดูแลสุขภาพด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงต้องเตรียมความพร้อม เรื่อง การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
หน่วยบริการสาธารณสุขในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยพัฒนาศักยภาพการจัดบริการอาชีวอนามัยของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ตั้งแต่ โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) หรือหน่วยบริการปฐมภูมิ   

     นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและรังสีของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community ; AEC)  โดยมีแผนการเตรียมความพร้อมตอบโต้อุบัติภัยสารเคมีและรังสี ประกอบด้วยการดำเนินงาน
หลัก 4 ด้าน ได้แก่ การป้องกัน (Prevention) การเตรียมความพร้อม (Preparedness) การตอบโต้ (Response) และฟื้นฟู (Recovery) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่

     สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุน การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและภัยสุขภาพจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการดำเนินงานด้านเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมการจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ตามสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่ และผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข
แผนงาน/โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อพัฒนาความพร้อมของหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้านการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ ด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559 ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเขตพัฒนา
  เศรษฐกิจพิเศษ
 3. เพื่อพัฒนาระบบรายงานการเฝ้าระวังระบบข้อมูล ระบบการจัดเก็บข้อมูลโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม แบบออนไลน์
 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้เชี่ยวชาญจังหวัด ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดำเนินงานเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและรังสี
 5. เพื่อสนับสนุนการตรวจสภาพแวดล้อมการดำเนินงานในการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง และดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 

ข้อมูลประกอบ

 1. ข้อมูลหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (รพ.สต./ ศูนย์สุขภาพชุมชน) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 2. ข้อมูลหน่วยบริการสุขภาพ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (10 จังหวัด 23 อำเภอ 90 ตำบล)
 3. ตารางโรคหรือผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดในอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำแนกปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางเคมี ปัจจัยทางชีวภาพ และ อุตสาหกรรม 13 กลุ่มในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ วันที่ 3 กันยายน 2558

 

PowerPoint นำเสนอ

 1. การประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
 2. การประชุมมอบนโยบายการดำเนินงาน กรมควบคุมโรค ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ จัดโดยกรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558
 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายด้านโรคและภัยสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ วันที่ 29 ตุลาคม 2558