สื่อมัลติมีเดีย

 

แนะนำสำนักTH

 

 

แนะนำสำนักEN

 

 คลิปความรู้อาชีพเก็บขยะ"เก็บขยะ เก็บชีวิต อย่าคิดเสี่ยง" โรคจากการทำงานป้องกันได้

 

 

  

คลิป"อ่านใส่ถอดทิ้ง" ปลอดภัยจริงจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ความสำคัญในการลงนามของแรงงานนอกระบบ

 

 

 

ความสำคัญของกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ

 

 

 

       พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

     

         

 

       ยกร่าง พรบ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 

         

 

       Smart Office Workers ภายใต้แนวคิด“ปรับสมดุลคนทำงานออฟฟิศพิชิต 2 ม.”