สื่อมัลติมีเดีย

 

แนะนำสำนักTH

 

 

แนะนำสำนักEN

 

 คลิปความรู้อาชีพเก็บขยะ"เก็บขยะ เก็บชีวิต อย่าคิดเสี่ยง" โรคจากการทำงานป้องกันได้

 

 

  

คลิป"อ่านใส่ถอดทิ้ง" ปลอดภัยจริงจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ความสำคัญในการลงนามของแรงงานนอกระบบ

 

 

 

ความสำคัญของกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ

 

 

 

       พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

     

         

 

       ยกร่าง พรบ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 

         

 

       Smart Office Workers ภายใต้แนวคิด“ปรับสมดุลคนทำงานออฟฟิศพิชิต 2 ม.”

 

        

 

       Zero TB In Health Care Workers บุคลากรยุคใหม่ ปลอดภัยจากวัณโรค

        

      พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ 1/4

        

      พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ 2/4         
      พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ 3/4         
      พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ 4/4         
      การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเล วันที่ 23 ม.ค. 61 1/4         
      การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเล วันที่ 24 ม.ค. 61 2/4         
     การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเล วันที่ 25 ม.ค. 61 3/4         
     การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเล วันที่ 26 ม.ค. 61 4/4         
     “สานพลัง สร้างเสริม ป้องกันโรค ภัยสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกจ้างองค์รวม” Intro         
     “สานพลัง สร้างเสริม ป้องกันโรค ภัยสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกจ้างองค์รวม” Labor         

     "หมู่บ้านคลิตี้ หมู่นี้มีความสุข"

        
 

     " สารตะกั่ว ตอนที่1 สัมผัสตะกั่ว"

        
 

     "สารตะกั่ว ตอนที่2 ตะกั่วเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไร"

        

 

 

     "สารตะกั่ว ตอนที่ 3 ปกป้องเด็กไทยจากภัยสารตะกั่ว"

        

    "ฝุ่น PM2.5 และแนวทางป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ"

        

   "คาโรชิ"

        
   "ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ..."
        
   "พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562"