สื่อมัลติมีเดีย

 

แนะนำสำนักTH

 

 

แนะนำสำนักEN

 

 คลิปความรู้อาชีพเก็บขยะ"เก็บขยะ เก็บชีวิต อย่าคิดเสี่ยง" โรคจากการทำงานป้องกันได้

 

 

  

คลิป"อ่านใส่ถอดทิ้ง" ปลอดภัยจริงจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ความสำคัญในการลงนามของแรงงานนอกระบบ

 

 

 

ความสำคัญของกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ

 

 

 

       พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

     

         

 

       ยกร่าง พรบ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 

         

 

       Smart Office Workers ภายใต้แนวคิด“ปรับสมดุลคนทำงานออฟฟิศพิชิต 2 ม.”

 

        

 

       Zero TB In Health Care Workers บุคลากรยุคใหม่ ปลอดภัยจากวัณโรค

        

      พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ 1/4

        

      พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ 2/4         
      พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ 3/4         
      พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ 4/4         
      การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเล วันที่ 23 ม.ค. 61 1/4         
      การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเล วันที่ 24 ม.ค. 61 2/4         
     การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเล วันที่ 25 ม.ค. 61 3/4         
     การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเล วันที่ 26 ม.ค. 61 4/4