ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา

 


facebook ของ ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ : ชั้น 4 อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ซอยโรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-9687633
โทรสาร 02-9687631
Email: toxiclab@outlook.com