ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

 

                   โดยมีนายกมล  จันทรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เป็นผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โทร.02-590-4383