ศูนย์บริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

 บทบาทภารกิจ 

  1. พัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมการทำงานและสุขภาพตามความเสี่ยง
  2. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านตรวจประเมินสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยเครื่องมือสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและการตรวจประเมินสภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงด้วยเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
  3. บริการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมการทำงานและตรวจประเมินสภาวะสุขภาพ ตามความเสี่ยงในสถานประกอบการ บริการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  4. ศูนย์ประสานสนับสนุนข้อมูลแหล่งแหล่งบริการสอบเทียบ ปรับเทียบเครื่องมือ ด้านอาชีวอนามัย
  5. สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อการศึกษาวิจัย เพื่อการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังสอบสวนโรคภัยจากการประกอบอาชีพและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สถานที่ติดต่อ

ตึกศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยชั้น 4 ซอยทางเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญา
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

โทรศัพท์  0 2968 7638
โทรสาร   0 2968 7631