รับสมัครอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูงด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (กบส.ส.)

 

    กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาแห่งชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตรการบริหารระดับสูงด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (กบส.ส.) รุ่นที่ 1

(Executive Level in Management of Occupational Health & Safety and Environment : ELM)

ระหว่างวันที่ 24 เมษายน ถึง 15 กันยายน 2560 บุคลากรสาธารณสุขที่สนใจในหลักสูตรสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรมฯได้

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2560 ประกาศผลการสมัครวันที่ 12 เมษายน 2560 

 เอกสาร

          -  เอกสารแนะนำหลักสูตรการบริหารระดับสูง กบส.ส. 6 เดือน

          -  ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ฯ

          -  หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมฯ