ระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ

ระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ

(ระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม)

ความเป็นมา

     ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทยที่เป็นความรับผิดชอบ โดยตรงของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 5 ระบบย่อย ได้แก่

  1. ระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อ
  2. ระบบเฝ้าระวังโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  3. ระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ
  4. ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
  5. ระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบที่ต้องเฝ้าระวัง ทุกกลุ่มโรคหรือภัยสุขภาพจะมีองค์ประกอบที่ต้องเฝ้าระวัง ๕ มิติ ได้แก่

การนำไปใช้ประโยชน์ 

 

ระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

     สำนักโรคจากการการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค รับผิดชอบ "ระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม" ครอบคลุม 3 กลุ่มโรค คือ

 

ความรู้เกี่ยวกับ ระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ และ ระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม