ประเด็นข่าวโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมคุมควมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รวบรวมประเด็นข่าวโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
รายเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 จนถึง เดือนมิถุนายน 2558 รวมจำนวน 19 รายการ ดังนี้

                                                                                                                                                                

ลำดับที่ หัวข้อข่าว    ไฟล์    เดือน/ปี
19 แก๊สหัวเราะ มิถุนายน 2558
18 สรุปการดำเนินงานกรณีเหมืองทองคำพื้นที่3จังหวัด มิถุนายน 2558
17 หน้ากากอนามัยเลือกแบบไหนป้องกันได้ มิถุนายน 2558
16 โรคจากการทำงานจากเครื่องถ่ายเอกสาร พฤษภาคม 2558
15 การจัดการและการแยกขยะ เมษายน 2558
14 การป้องกันโรคและอันตรายจากการคุ้ยเขี่ยขยะ เมษายน 2558
13 อันตรายจากฟอร์มาลีนในอาหาร เมษายน 2558
12 ภัยจากขยะมือถือ เมษายน 2558
11 คำแนะนำสำหรับประชาชนกรณีหมอกควัน มีนาคม 2558
10 มาตรการในการลดการสัมผัสจากหมอกควัน มีนาคม 2558
9 การเลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นอย่างไรให้ปลอดภัย กุมภาพันธ์ 2558
8 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเผาไหม้ยางรถยนต์ กุมภาพันธ์ 2558
7 แนวทางการเฝ้าระวังและการจัดการปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจาก ของเสียอันตรายสำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข
มกราคม 2558
6 สถานการณ์มลพิษในประเทศไทยด้านขยะ อากาศ น้ำ มกราคม 2558
5 คำแนะนำกรณีการเกิดหมอกหนาปกคลุม มกราคม 2558
4 อันตรายแก๊สพิษจากเครื่องทำน้ำอุ่น มกราคม 2558
3 ข้อมูล“ฝุ่นแดง” หรือฝุ่นเหล็กจากเตาหลอมไฟฟ้า (Electronic Arc Furnaces: EAF) ธันวาคม 2557
2 เกลือหิมะ  ธันวาคม 2557
1 รัฐเร่งมือคลอดกฎหมายเลิกใช้สารตะกั่วผลิตสี ป้องกันเด็กไทยปัญญาอ่อนจากพิษตะกั่ว ตุลาคม 2557