ทำเนียบผู้บริหาร
ดร.แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ
ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (มี.ค.ุ 60 - ปัจจุบัน)
โทรศัพท์ 0 2590 4382
   
ดร.นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษา)
โทรศัพท์ 0 2590 4380
ดร.นายแพทย์อรรถพล ชีพสัตยากร
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษา)
โทรศัพท์ 0 2590 4380
   

 

 
นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2590 4380
นางวีณา ภักดีสิริวิชัย
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2590 4385
ดร.นลินี ศรีพวง
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2590 4380
     

 

นายแพทย์ปิยะ แซ่จัง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2590 4380
ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2394 0193
นางสาวกนกกุล อายุเจริญ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2968 7638
นายสำเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2590 4161

 

นางเสาวดี  ลีฬหะบำรุง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
โทรศัพท์  0 2590 4387
นางภัคนี  สิริปูชกะ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2590 4392
นางวีณา ภักดีสิริวิชัย
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร
โทรศัพท์ 0 2590 4385
     
นางคนึงนิจ นิชานนท์
หัวหน้ากลุ่มสื่อสารสาธารณะและพัฒนาเครือข่าย
โทรศัพท์ 0 2590 4514
นางสาวเพ็ญศรี  อนันตกุลนธี
หัวหน้ากลุ่มอาชีวอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4292, 4383
นางสุธิดา อุทะพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2590 4393
     
นางจุไรวรรณ ศิริรัตน์
หัวหน้ากลุ่มข่าวกรองและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
โทรศัพท์ 0 2590 4292, 4393
นางสาวศิริพร สิงห์ทอง
ผู้อำนวยการศูนย์อ้างอิง
ทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา
โทรศัพท์ 0 2968 7630-3
ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดบริการ
อาชีวอนามัย จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0 2394 0193
     

 

นายณัฐพงศ์ แหละหมัน 
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการ
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 038 684 020-1 
นางสาวกนกกุล อายุเจริญ 
ผู้อำนวยการศูนย์บริการอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2968 7638