ทำเนียบผู้บริหาร
แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม
ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2590 3858
   
ดร.นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษา)
โทรศัพท์ 0 2590 3858
แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์
รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษา)
โทรศัพท์ 0 2590 3858

 

 
ดร.นลินี ศรีพวง
รองผู้อำนวยการ
(ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)
โทรศัพท์ 0 2590 3858
  นางสาวเพ็ญศรี อนันตกุลนธี
รองผู้อำนวยการ
(ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)
โทรศัพท์ 0 2590 3858

 

     
     
 
นายสำเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2590 3864
นายณัฐพงศ์ แหละหมัน 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 038 684 020-1 
นางสาวลัดดา ธรรมการัณย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2590 3865

 

นายกมล จันทรา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0 2590 3864
นางสาวอังคณา  เมธากุล
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล
โทรศัพท์ 0 2590 3864

นางสาวจุไรรัตน์ ศรีมณี
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2590 3866 

 
 นายสาธิต  นามวิชา
หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
โทรศัพท์ 0 2590 3866
นายสำเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย
โทรศัพท์ 0 2590 3865
นางสาวพัชร์พิดา  ศิริพงศ์โภคิน
ผู้อำนวยการศูนย์อ้างอิง
ทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา 
โทรศัพท์ 0 2968 7630-3
   
  นายณัฐพงศ์ แหละหมัน 
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการ
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 
โทรศัพท์ 038 684 020-1