ทำเนียบผู้บริหาร
ดร.แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ
ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (มี.ค.ุ 60 - ปัจจุบัน)
โทรศัพท์ 0 2590 4382
   
ดร.นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษา)
โทรศัพท์ 0 2590 4380
ดร.นายแพทย์อรรถพล ชีพสัตยากร
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษา)
โทรศัพท์ 0 2590 4380
   

 

นางวีณา ภักดีสิริวิชัย
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2590 4385
นางสาวพิมพ์ภา  เตชะกมลสุข
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2590 4380
ดร.นลินี ศรีพวง
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2590 4385
นางภัคนี  สิริปูชกะ
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2590 4385
       

 

 
นางสาวกนกกุล อายุเจริญ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2590 4387
นายสำเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2590 4296
นางสาวศิริพร สิงห์ทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2968 7630 

 

 
นางสาวเพ็ญศรี  อนันตกุลนธี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2590 4292,4383
ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2394 0193
นายแพทย์ปิยะ แซ่จัง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2590 4380 

 

 

   
นางสาวกนกกุล อายุเจริญ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
โทรศัพท์  0 2590 4387
นางสาวอังคณา  เมธากุล
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล
โทรศัพท์ 0 2590 4392
นายกมล  จันทรา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร
โทรศัพท์ 0 2590 4385
     
   
นางสาวเพ็ญศรี  อนันตกุลนธี
หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาภาคีเครือข่าย
โทรศัพท์ 0 2590 4292,4383
ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ
โทรศัพท์ 0 2394 0193
นางสาวธนวดี  จันทร์เทียน
หัวหน้ากลุ่มภารกิจสนับสนุนวิชาการ
โทรศัพท์ 0 2590 4385 
     
   
นางสาวพัชร์พิดา  ศิริพงศ์โภคิน
ผู้อำนวยการศูนย์อ้างอิง
ทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา
โทรศัพท์ 0 2968 7630-3
นายโกวิทย์  บุญมีพงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0 2968 7630-3
นายณัฐพงศ์ แหละหมัน 
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการ
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 038 684 020-1