ทำเนียบผู้บริหาร
ดร.แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ
ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2590 3858
   
ดร.นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษา)
โทรศัพท์ 0 2590 3858
แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์
รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษา)
โทรศัพท์ 0 2590 3858

 

ดร.นลินี ศรีพวง
รองผู้อำนวยการ
(ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)
โทรศัพท์ 0 2590 3858
นางสาวสุมนี วัชรสินธุ์
รองผู้อำนวยการ
(ด้านบริหาร)
โทรศัพท์ 0 2590 3858
นางสาวเพ็ญศรี อนันตกุลนธี
รองผู้อำนวยการ
(ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)
โทรศัพท์ 0 2590 3858

 

นายสำเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2590 3864
นายแพทย์ปิยะ แซ่จัง (ลาศึกษาต่อ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2590 3864

 

นายกมล จันทรา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร
โทรศัพท์ 0 2590 3864
นางสาวอังคณา  เมธากุล
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล
โทรศัพท์ 0 2590 3864

นางชุลีกร ธนธิติกร
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
โทรศัพท์ 0 2590 3866 

นางจุไรวรรณ ศิริรัตน์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2590 3866 
นายหิรัญวุฒิ  แพร่คุณธรรม
หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิชาการ
โทรศัพท์ 0 2590 3866
นางสาวปริฉัตร พูลช่วย
หัวหน้ากลุ่มสื่อสารฯ
โทรศัพท์ 0 2590 3866

 

นางสาวพัชร์พิดา  ศิริพงศ์โภคิน
ผู้อำนวยการศูนย์อ้างอิง
ทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา 
โทรศัพท์ 0 2968 7630-3
นายณัฐพงศ์ แหละหมัน 
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการ
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 
โทรศัพท์ 038 684 020-1