ทำเนียบบุคลากร
หน่วยงาน บุคคลากร รวม หมายเหตุ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พ.ราชการ พกส ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบฯ
  ผู้บริหาร 7 - - - - 7 ลาศึกษาต่อ 1
  กลุ่มบริหารทั่วไป 14 3 4 1 3 25  
  กลุ่มพัฒนาองค์กร 2 - 3 - - 5  
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 3 - 2 - - 5  
  กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 13 - 2 - - 15  
 กลุ่มพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม 5 - 2 - - 7 ลาศึกษาต่อ 2
  กลุ่มสนับสนุนวิชาการ 6 - 6 - 1 13  
  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 3 1 1 1 - 6  
  ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา 12 - 6 5 - 23  
  ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 7 1 4 4 2 18  
  กลุ่มขับเคลื่อนกฎหมาย 1 - - - - 1  
   - - - - - -  
  รวม 73 5 30 11 6 126 ปฏิบัติงานจริง 123 คน

 

ยังไม่จัดลงกลุ่ม : นางสาวศิริลักษณ์ สุวิชา นักวิชาการสาธารณสุข


ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2562