ทำเนียบบุคลากร

หน่วยงาน

บุคคลากร

รวม

หมายเหตุ

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

พนักงาน

ราชการ

พนักงาน

กระทรวง

ลูกจ้าง

ชั่วคราว

ลูกจ้าง

โครงการเงิน

สสส.

ผู้บริหาร

7

-

-

-

-

-

7

 

กลุ่มบริหารทั่วไป

16

5

4

3

3

-

31

ขรก. ว่าง 2

กลุ่มยุทธศาสตร์

4

-

3

-

-

3

10

ขรก. ว่าง 1

กลุ่มพัฒนาองค์กร

1

-

5

1

-

-

7

 

กลุ่มอาชีวอนามัย

10

-

-

-

-

-

10

ลาเรียนต่อ 2

กลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

9

-

2

-

-

-

11

 ขรก. ว่าง 2 ตน.ลาเรียนต่อ 1

กลุ่มข่าวกรองและ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

7

-

5

-

-

-

12

 ลาเรียนต่อ 1

กลุ่มสื่อสารสาธารณะและพัฒนาเครือข่าย

3

1

1

1

-

-

6

ขรก. ว่าง1

ศูนย์อ้างอิงทางห้อง
ปฏิบัติการและพิษวิทยา

8

-

7

4

-

-

19

 ลาเรียนต่อ1 ช่วย ส.ระบาด 1 

ศูนย์พัฒนาการจัดบริการ
อาชีวอนามัย
จังหวัดสมุทรปราการ

6

1

2

2

-

-

11

 

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง

8

1

4

3

-

-

16

 

ศูนย์บริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

2

-

2

2

-

-

6

 

รวม

81

8

35

16

3

3

146

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2560