ทำเนียบบุคลากร

หน่วยงาน

บุคคลากร

รวม

หมายเหตุ

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

พนักงาน

ราชการ

พนักงาน

กระทรวง

ลูกจ้าง

ชั่วคราว

ลูกจ้าง

โครงการเงิน

สสส.

ผู้บริหาร

12

-

-

-

-

-

12

 

กลุ่มบริหารทั่วไป

14

4

2

2

3

-

25

 

กลุ่มยุทธศาสตร์

4

-

2

-

-

2

8

 

กลุ่มพัฒนาองค์กร

1

-

2

-

-

-

3

 

กลุ่มภารกิจพัฒนาภาคีเครือข่าย

15

1

2

1

-

-

19

ลาศึกษาต่อ 2

กลุ่มภารกิจพฒนาวิชาการ

6

-

4

-

-

-

10

 ลาศึกษาต่อ 1

กลุ่มภารกิจพํฒนาระบบเฝ้าระวังฯ

4

-

2

-

2

-

8

 ลาศึกษาต่อ 1

กลุ่มภารกิจพัฒนานโยบาย

1

-

4

1

-

-

6

 

ศูนย์อ้างอิงทางห้อง
ปฏิบัติการและพิษวิทยา

7

-

7

5

-

-

19

 ช่วย ส.ระบาด 1 

ศูนย์พัฒนาการจัดบริการ
อาชีวอนามัย
จังหวัดสมุทรปราการ

6

1

3

3

-

-

13

 

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง

8

1

5

4

1

-

19

 

รวม

80

7

33

16

6

2

144

 ปฏิบัติงานจริง 137 คน

 

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561