ทำเนียบบุคลากร
หน่วยงาน บุคคลากร รวม หมายเหตุ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พ.ราชการ พกส ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบฯ
  ผู้บริหาร 6 - - - - 6 ลาศึกษาต่อ 1
  กลุ่มบริหารทั่วไป 14 3 4 1 3 25  
  กลุ่มพัฒนาองค์กร 2 - 1 - - 3  
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 4 - 3 - - 7  
  กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 15 - 3 1 - 19 ลาศึกษาต่อ 3 
  กลุ่มพัฒนาวิชาการ 4 - 2 - - 6 ลาศึกษาต่อ 1
  กลุ่มสนับสนุนวิชาการ 6 - 7 1 1 15  
  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 3 1 1 1 - 6  
  ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา 11 - 6 5 - 22  
  ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 6 1 3 4 2 16  
  งานพัฒนานโยบาย 2 - - - - 2  
  งานต่างประเทศ 3 - - - - 3  
  รวม 72 5 30 13 6 126 ปฏิบัติงานจริง 121 คน

 

ยังไม่จัดลงกลุ่ม : นายณัฐพล  ประทีปเมือง นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการ) เริ่ม 3 ธ.ค. 61


ข้อมูล ณ 25 ธันวาคม 2561