ทำเนียบบุคลากร

หน่วยงาน

บุคคลากร

รวม

หมายเหตุ

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

พนักงาน

ราชการ

พนักงาน

กระทรวง

ลูกจ้าง

ชั่วคราว

ลูกจ้าง

โครงการเงิน

สสส.

ผู้บริหาร

11

-

-

-

-

-

11

ลาศึกษาต่อ 1 

กลุ่มบริหารทั่วไป

13

4

2

1

3

-

23

 

กลุ่มยุทธศาสตร์

4

-

2

-

-

-

6

 

กลุ่มพัฒนาองค์กร

1

-

2

-

-

-

3

 

กลุ่มภารกิจพัฒนาภาคีเครือข่าย

17

1

3

2

-

-

23

ลาศึกษาต่อ 1

กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ

5

-

4

-

-

-

9

 ลาศึกษาต่อ 1

กลุ่มภารกิจสนับสนุนวิชาการ

3

-

6

2

-

-

11

 

ศูนย์อ้างอิงทางห้อง
ปฏิบัติการและพิษวิทยา

7

-

5

5

-

-

17

 

ศูนย์พัฒนาการวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ

10

1

2

2

-

-

15

ลาศึกษาต่อ 1 

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง

7

1

5

4

2

-

19

 

รวม

78

7

31

16

5

 

137

 ปฏิบัติงานจริง 133 คน

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561