คลังความรู้
 
  1. การจัดตลาดนัดความรู้ เรื่อง การพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการดูแลสุขภาพเกษตรกร และการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวล้อมในกลุ่มเกษตรกร ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557
  2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดความรู้ การเลือกใช้ค่ามาตรฐานสำหรับการเฝ้าระวังสุขภาพจากพิษสารเคมี ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2557
  3. การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการวัด วิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัมนาศักยภาพให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ : ถอดบทเรียนแนวทางการจัดการพิษวิทยาสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงเพื่อใส่คลังความรู้ของหน่วยงาน ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 21-22 กรกฏาคม 2557
  4. สรุปการถอดบทเรียนการสอบสอนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรณีผลกระทบต่อสุขภาพจากสารเคมีโลหะหนัก
  5. Spreadsheet สำหรับคำนวณความผิดปกติของการได้ยินซึ่งเกิดจากการทำงาน‏
  6. สรุปการถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพด้านการวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ ด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี 2561