ข้อมูลโรงพยาบาล-สถานประกอบการ

ข้อมูลโรงพยาบาล-สถานประกอบการ 2558

1. ตารางข้อมูลทั่วไป จำนวนบุคลากรและจำนวนเครื่องมือของโรงพยาบาล

2. แผนที่แสดงจำนวนสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานประกอบการฯ