การอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูงด้านสุขภาพ

    กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารระดับสูงด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (กบส.ส.) รุ่นที่ 1 พ.ศ.2560

(Executive Level in Management of Occupational Health & Safety and Environment : ELM)

 

กำหนดการอบรมหลักสูตร กบส.ส. รุ่นที่ 1 ปี 2560

Module 2 : วันที่ 26 - 30 มิ.ย. 60 (5วัน)

Module เสริม : วันที่ 5 - 7 ก.ค. 60 (3วัน)

Module 3 : วันที่ 31 ก.ค. 60 - 4 ส.ค. 60 (5วัน)

Module 4 : วันที่ 22 – 26 มกราคม 2561 (5วัน)

 

 Module 1

     - หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมฯ

     - กำหนดการหลักสูตรกบส.ส. 12April17 อัพเดต

     - ใบตอบรับเข้าร่วมอบรม

  Module 2

     - หนังสือเชิญเข้าร่วม Module 2

     - กำหนดการหลักสูตรกบส.ส. Module 2 update

     - ใบตอบรับเข้าร่วมอบรม Module 2

  Module เสริม

     - แบบตอบรับการเข้าอบรม Module เสริม (PDF)

     - แบบตอบรับการเข้าอบรม Module เสริม (Word)

  Module 3

     - หนังสือเชิญ

     - ใบตอบรับเข้าร่วม

     - กำหนดการหลักสูตรกบส.ส. Module3 New 21July17

  Module 4

     - หนังสือเชิญ

     - ใบตอบรับเข้าร่วม

     - กำหนดการหลักสูตรกบส.ส. Module4

      เอกสาร 

          - 1. MOPH Pdf อ. เฉลิมชัย

          - 1.1 แบบฟอร์มตัวอย่างรายงานอุบัติเหตุ อ.เฉลิมชัย

          - 2. linkage analysis & GIS อ.พงศ์เทพ

          - 3.1 Fullpage Handout MOPH-Executive Level Toxicology and OEM 2018 อ.ธัญจิรา

          - 3.2 6P Handout MOPH-Executive Level Toxicology and OEM 2018 อ.ธัญจิรา

          - 4. Medical Strategic Positioning (2018)

          - 5. การเขียนบทความวิชาการ อ.กำจัด