การส่งตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและชีวภาพ
ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
                              
  แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ  

 
ข้อมูลติดต่อ Google
ชั้น 4 อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ซอยโรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-9687633 โทรสาร 02-9687631
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
ที่อยู่ เลขที่ 18 ถนนเคหะชุมชน 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150