การประชุมวิชาการนานาชาติ

 

การประชุมวิชาการโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8

 (The 8 th National Conference on Occupational and Environmental Diseases)

&

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1

 (The  1 st International Conference on Occupational and Environmental Diseases)

 

1-3 March 2017, Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand

“สานพลังขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวที่มั่นคง สู่สังคมที่ยั่งยืน”

Occupational and Environmental Health Innovation for Health Sustainability

 

แบบตอบรับวิทยากรและเข้าร่วมประชุม (Registration Form for Invited Speakers)
หนังสือเชิญและแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม (Registration Form for Participants)

English Documents of Invitation Letter and Attachments [Provisional Agenda, Abstract Instruction, Registration Form (Application form for
Abstract submission and attendance the 8th National Conference on Occupational and Environmental Diseases & the 1st International
Conference on Occupational and Environmental Diseases)]

คำแนะนำการส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ[Abstract Instructions for Authors (Thai Language Presentation)]
หนังสือเชิญส่งผลงานและแบบแจ้งความประสงค์นำเสนอผลงานวิชาการและเข้าประชุมฯ
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

คำแนะนำการส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษและแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์นำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษและเข้าร่วมประชุมฯ
[Abstract Instructions for Authors (English Presentation) &  Abstract Registration Form (In English)]

กำหนดการเข้าร่วมประชุมฯ (Tentative Program)
โปสเตอร์(Poster)
แผ่นพับการประชุมฯ(Brochures of  The Conference)
ใบจองห้องพักโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
สำรองห้องพัก โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์
 

 **ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เบิกจ่ายเงินจากต้นสังกัด ขอให้จองห้องพักพร้อมโอนเงินโดยตรงไปยังโรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์
ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 
ตามแบบฟอร์มการจองห้องพักโรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์**

 

Template ตัวอย่างบทคัดย่องานโครงการ(ภาษาไทย)
Template ตัวอย่างบทคัดย่องานวิจัย(ภาษาไทย)
Template ตัวอย่างบทคัดย่อวิจัยและวิชาการภาษาอังกฤษ
เอกสารแนะนำการเขียนบทคัดย่อภาษาไทย
เอกสารแนะนำการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
แบบแจ้งความประสงค์นำเสนอผลงานวิชาการ
กติกาการเสนอผลงาน
ประกาศผลการคัดเลือกนำเสนอผลงานวิชาการ
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าพักโรงแรมมิราเคิล
ประกาศรายชื่อผู้เข้าพักโรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

 

 

 

  

 ขณะนี้เบอร์โทรสาร 025904388 ไม่สามารถใช้งานได้ หากต้องการติดต่อผ่านโทรสาร ให้ติดต่อได้ที่ 025918189