แผนปฏิบัติราชการ
 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 

   

 
     เอกสารนำเสนอต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์อำนวย กาจีนะ รักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรค

     รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และผลผลิต กรมควบคุมโรค ปี 2559 ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2558

     เอกสารประกอบการประชุม

 

 

 
     ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 

   

 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

   

 

     ทิศทางและนโยบายของกรมควบคุมโรค

  1. วิสัยทัศน์ กรมควบคุมโรค
  2. ทิศทางการดำเนินงาน กรมควบคุมโรค ปี 2557-2559
  3. จุดเน้น 5 ปี และ กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558
  4. นโยบายกรมควบคุมโรค (DDC Policy 2015)
  5. (ร่าง) ความสำเร็จจากการดำเนินงานเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์จุดเน้นการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรค 15 โครงการหลัก กรมควบคุมโรค ปี 2558 ด้วย “3ส 5I” งานสำเร็จ คนสุข สร้างคน สร้างระบบ
  6. กรอบการบูรณาการงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ 5 กลุ่มวัย 4 ระบบ
  7. กรอบการพัฒนางานป้องกัน ควบคุมโรค และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
  8. ทิศทางการพัฒนางานป้องกัน ควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค ปี 2558  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและประสิทธิผลการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ
  9. กรอบการยกระดับประสิทธิภาพและพัฒนาสู่ความยั่งยืน ด้านควบคุมโรคของประเทศ ปี 2558-2562
  10. กรอบการขับเคลื่อนการพัฒนางานป้องกัน ควบคุมโรคของประเทศ

 

 

 

     ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม


     งบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม


     อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ 2558