เกี่ยวกับองค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในระดับอาเซียน

พันธกิจ

พันธกิจ
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ที่ได้มาตรฐานและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ประชาชนและร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนี้

กลยุทธ์

  1. พัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ
  2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ
  3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน หน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ ให้มีทักษะในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
  4. ส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เครือข่าย ในการดำเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  5. สื่อสารสาธารณะและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพฯ ให้กับหน่วยงานเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ