ลิงค์เครือข่าย
ภายนอกกรมควบคุมโรค
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
 
สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี

 

ภายในกรมควบคุมโรค
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
กองแผนงาน
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
กองการเจ้าหน้าที่
 
กองคลัง
 
ศูนย์สารสนเทศ
 
สำนักงานเลขานุการกรม
 
สำนักระบาดวิทยา
 
สำนักจัดการความรู้
 
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 
สถาบันราชประชาสมาสัย
 
สถาบันบำราศนราดูร
 
สำนักโรคไม่ติดต่อ
 
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 
สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
 
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
 
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 
สำนักโรคเอดส์
 
ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ
 
สำนักวัณโรค
 
สำนักบริหารโครงการกองทุนโลก
 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพ
 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี
 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี
 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น
 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์
 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่
 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา