ลักษณะสำคัญขององค์กร

1. ลักษณะพื้นฐานองค์กรของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

1.1  แนวทางและวิธีการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ดังนี้

เนื่องจากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานวิชาการส่วนกลาง ทำหน้าที่ผลิตองค์ความรู้ที่สนองตอบต่อการแก้ไขและป้องกันปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่งจะผ่านไปตามโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับเขตและระดับจังหวัด รวมถึงหน่วยงานปฏิบัติในโครงสร้างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ผลผลิตอีกส่วนหนึ่งจะตอบสนองปัญหาและความต้องการของหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงประชาชน โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะมาจากข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ทั้งที่เป็นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

อนึ่ง การแก้ไขและป้องกันปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก คุณภาพในการดำเนินงานจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่หน่วยงานวิชาการส่วนกลางจำเป็นต้องกำกับและติดตามด้วย และเนื่องจากเป็นหน่วยงานวิชาการส่วนกลางทำหน้าที่ผลิตองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาในระดับประเทศ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จึงต้องเป็น องค์กรกลางในการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปผลักดันในเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

   ดังนั้น ภารกิจโดยสรุปของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จึงประกอบด้วย

 1. การผลิต/พัฒนาองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา
 2. การจัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานผ่านกระบวนการพัฒนาวิชาการ
 3. การจัดทำสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการเฝ้าคุมเฝ้าระวัง
 4. การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุข โดยผ่านกระบวนการกำกับและติดตามคุณภาพการจัดการ
 5. การจัดการแก้ไขและป้องกันปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการผลักดันในเชิงนโยบาย

ผลผลิตขององค์กร ประกอบด้วย

 1. องค์ความรู้ทางด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
 2. มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 3. สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 4. โอกาสของความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 5. มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการสาธารณสุข
 6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแก้ไขและป้องกันปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ลูกค้าหรือผู้รับบริการของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 กลุ่มใหญ่ คือ

1.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด       2. โรงพยาบาล   3. ผู้ประกอบอาชีพ/ประชาชน

1.2  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและบริการหลักที่ดำเนินการเพื่อผู้รับบริการ รวมทั้งกลไกหรือวิธีการดำเนินงานเพื่อส่งมอบบริการ

ตารางแสดง : บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักและกลไกการให้บริการแก่ผู้รับบริการ

ผู้รับบริการหลัก บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ผลผลิต(output) กลไก/วีธีการส่งมอบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
 • ผลิตองค์ความรู้ทางด้านการป้องกันควบคุม
  โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมให้ สสจ. เข้ามามีบทบาทในการจัดการป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
สสจ. สามารถให้การป้องกันควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
 • การกำหนดนโยบาย/มาตรการ
 • การติดตามสถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • การให้บริการความรู้ข้อมูลข่าวสาร
 • การตอบสนองต่อความต้องการและการแก้ไขปัญหาความพึงพอใจ
  และความไม่พึงพอใจของ สสจ.
โรงพยาบาล
 • จัดทำมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • จัดทำเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยง
  ในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาล
 • รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฯ ของโรงพยาบาลทุกระดับ
โรงพยาบาลทุกระดับ(รพศ./รพท./รพช./ รพสต.) สามารถดำเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
 • การกำหนดนโยบาย/มาตรการ
 • กำหนดแนวทางปฏิบัติ
 • การติดตามตรวจสอบ
 • การพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการจัดบริการอาชีวอนามัย
  และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • การให้บริการปรึกษา/ความรู้และข้อมูลข่าวสาร
ผู้ประกอบอาชีพ/ประชาชน
 • พัฒนาช่องทางให้ผู้ประกอบอาชีพ/ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
  ด้านการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล/สถานประกอบการให้มีความสามารถ
  ด้านการบริการอาชีว-เวชกรรม/อาชีวอนามัย
 • พัฒนาระบบเฝ้าคุม เฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบอาชีพ/ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ปลอดโรค ปลอดภัยจากการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างปลอดภัย
 • การกำหนดนโยบาย/มาตรการ
 • การติดตาม/ประเมินสถานการณ์และเตือนภัย
 • การให้บริการความรู้ข้อมูลข่าวสาร
 • การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ประกอบอาชีพ / ประชาชน

 

1.3  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักตามกฎหมายและค่านิยมของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กำหนดทิศทางขององค์กรโดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2554 ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรใหม่ รวมทั้งทบทวนและปรับแก้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  ดังนี้

วิสัยทัศน์ :
เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในระดับอาเซียน

พันธกิจ :
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ที่ได้มาตรฐานและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชน และร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์ :

 1. องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับและมีการนำไปประยุกต์ใช้ โดยหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 2. หน่วยงานในระดับพื้นที่และประชาชนสามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางและมาตรฐานที่สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กำหนด
 3. บุคลากรของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักตามกฎหมาย

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัย การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 2. กำหนดแนวทางมาตรฐาน หลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานอาชีวอนามัย การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพหรือมลพิษสิ่งแวดล้อม
 3. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยทางด้านอาชีวอนามัยหรือผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษจากสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ
 4. ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและสื่อสารประชาสัมพันธ์งานด้านอาชีวอนามัย การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพหรือมลพิษสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
 5. บริหารจัดการระบบข้อมูล บริการข้อมูลและสารสนเทศอาชีวอนามัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบกลไกและเครือข่ายในการเฝ้าคุมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพหรือผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีความสามารถในการให้บริการอาชีวอนามัยและผลกระทบต่อสุขภาพของมลพิษจากสิ่งแวดล้อม
 8. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานแผนงานและทรัพยากรระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรคและอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพและผลกระทบต่อสุขภาพของมลพิษจากสิ่งแวดล้อม
 9. ประสานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ วินิจฉัย และการรักษาโรคและภัยคุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพหรือมลพิษจากสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้แก่ หน่วยงานบริการสุขภาพภาครัฐ และเอกชน
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ค่านิยมองค์กร คือ “I SMART ”  
ในปีงบประมาณ 2554 กรมควบคุมโรค ได้กำหนดให้หน่วยงานของกรมควบคุมโรคมีการดำเนินงานภายใต้ค่านิยม “I SMART”  คือ การทำงานอย่างฉลาดและก้าวทันโรค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


I : Integrity การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม

-   มีความสุจริต  -   ยึดมั่นในหลักการ
-    จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการ -    เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ทางราชการ
-   ยึดมั่นในความถูกต้องและอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม  


S : Service Mind การมีจิตใจพร้อมให้บริการ

-   มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน -   การทำงานด้วยใจเสียสละ
-   วาจาสุภาพอ่อนน้อม -   ความพร้อมให้บริการ


M : Mastery การทำงานอย่างมืออาชีพ

-   ยึดหลักความถูกต้อง -   ทำงานโดยมีข้อมูลสนับสนุน
-   ทันสมัยในข่าวสารทั่วไปและข่าวสารการทำงาน -   การทำงานด้วยความชำนาญ
-   ขวนขวายเพิ่มพูนความรู้และความชำนาญการ  


A : Accountability/Transparency การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และรับผิดชอบ

-   ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต -   ปฏิบัติงานโดยสามารถตรวจสอบได้
-   ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม  


R : Relationship การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง

-   ยอมรับความคิดที่หลากหลาย -   ทำงานร่วมกันและช่วยเหลือกัน โดยยึดถือ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และ เพื่อนร่วมงานเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว
-   มีน้ำใจนักกีฬา (รู้แพ้ รู้ชนะ อภัยซึ่งกันและกัน)  


T : Teamwork การทำงานเป็นทีม

-   ยึดหลักสามัคคีปรองดองในการทำงาน -   ยึดหลักเสียงส่วนมาก
-   ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการทำงาน  

 

1.4 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (Organizational Governance : OG) ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมขอประกาศเจตนารมณ์เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีจะดำเนินการและกำหนดนโยบายตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยผู้บริหารของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้วางนโยบายการดำเนินงานให้ครอบคลุมองค์ประกอบ 4 ด้านสำคัญ ดังนี้

 1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 3. นโยบายด้านองค์การ
 4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน

เพื่อให้การนำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (OG) ไปสู่การปฏิบัติดังรายละเอียดดังนี้

 1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • ให้ความสำคัญในการป้องกันผลกระทบทางลบที่เกิดจากการดำเนินงานขององค์กรที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและตอบสนองความคาดหวัง ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ด้วยความเสมอภาค
 3. นโยบายด้านองค์การ
  • ให้ความสำคัญกับระบบการตรวจสอบการดำเนินงานในทุกระดับเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
  • เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อผลสำเร็จของงานและมีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล
 4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
  • ดูแลส่งเสริมสุขภาพทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และให้มีความปลอดภัยในการทำงานอย่างมีความสุข
  • ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการทำงาน ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
  • ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากลด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม

1.5  ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ด้านการพัฒนาองค์กร

ด้านการดำเนินงาน

ด้านบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงาน

1.6  บทบาทหน้าที่ของกลุ่ม/ศูนย์ในสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้าที่

 1. ดำเนินงานบริหารและธุรการ ซึ่งได้แก่ งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานอาคารสถานที่งานการเจ้าหน้าที่ งานพัสดุงานยานพาหนะ
 2. ดำเนินงานการเงินและบัญชี ซึ่งได้แก่ งานการเงิน งานบัญชี ทั้งที่เป็นเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ การตรวจสอบภายในเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย การติดตาม และรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
 3. พัฒนาระบบงานบริหารตามแนวทางกลยุทธ์
 4. ดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์ มีหน้าที่

 1. จัดทำ สื่อสาร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม/แผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงาน
 2. จัดทำ สื่อสาร ถ่ายทอด ติดตาม ประเมินผลเป้าหมายตัวชี้วัดของกรม/แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่กำหนด
 3. กลั่นกรอง ติดตาม สนับสนุน ประเมินผลและปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความคุ้มค่าตามภารกิจ
 4. พัฒนาระบบกลไกการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และข้อเสนอการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาสำคัญ
 5. ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกับ WHO และหน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาองค์กร มีหน้าที่

 1. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้
 2. วางแผนและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผล
 3. พัฒนาระบบการจัดทำ กำกับ ติดตาม ปรับปรุงให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย คำรับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากร
 4. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ของบุคลากร/หน่วยงาน ในส่วนการประเมินสมรรถนะและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
 5. พัฒนาสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 6. ดำเนินการด้านการสร้างเสริมสุขภาวะขององค์กร ทั้งด้านอาชีวอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน วัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร และคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน
 7. ส่งเสริม สนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มสื่อสารสาธารณะและพัฒนาเครือข่าย มีหน้าที่

 1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารสาธารณะและพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการดำเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 2. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการพัฒนาการสื่อสารสาธารณะและพฤติกรรมสุขภาพ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 3. พัฒนารูปแบบการดำเนินงานสื่อสารสาธารณะเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบอาชีพและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
 4. พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและระหว่างประเทศ
 5. เผยแพร่ ความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อต่าง ๆ
 6. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานด้านการสื่อสารสาธารณะและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ แก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มอาชีวอนามัย มีหน้าที่

 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อจัดทำแนวทาง รูปแบบ มาตรฐาน สำหรับการประเมินความเสี่ยง และจัดการปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ หรือเกี่ยวเนื่องจากการประกอบอาชีพ
 2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย
 3. กำหนดแนวทาง วิธีการ ให้คำปรึกษาและเสนอแนะ ให้ความเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 4. ถ่ายทอดนโยบาย องค์ความรู้และเทคโนโลยีระดับสากล และระดับชาติเพื่อเครือข่ายนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่
 5. สนับสนุนวิชาการและบริการวิชาการการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ แรงงานนอกระบบ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึง การตรวจยืนยันผล (ทุติยภูมิ)
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีหน้าที่

 1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการการจัดบริการเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิชาการแก่เครือข่าย และกลุ่มเป้าหมาย
 3. พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายในการจัดบริการเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 4. ถ่ายทอดองค์ความรู้/นโยบาย และเทคโนโลยี
 5. ติดตาม ประเมินผลความเหมาะสมขององค์ความรู้ การนำไปใช้ประโยชน์ และความต้องการองค์ความรู้ในอนาคต
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มข่าวกรองและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน มีหน้าที่

 1. เตรียมความพร้อม ประสาน และสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพื้นที่และได้มาตรฐานสากล
 2. สอบสวน ติดตาม พยากรณ์โรค เผยแพร่ข้อมูลและเตือนภัยโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และเร่งด่วนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่
 3. จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลการระบาดของโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ
 4. เฝ้าระวังการเกิดโรคและภัยสุขภาพจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์
 5. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปสาระสำคัญเพื่อการเตือนภัย
 6. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรคให้เหมาะสมกับปัญหา และพื้นที่
 7. ประสาน ร่วมมือในการสร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 8. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเพื่อการรับ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข่าวกรองและสถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา มีหน้าที่

 1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการประเมินความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
 2. เป็นศูนย์อ้างอิงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พัฒนาและบริการตัวอย่างเพื่อการทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
 3. เป็นศูนย์ฝึกอบรม/สาธิต และพัฒนาบุคลากรทางด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมให้กับเครือข่าย
 4. พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทั้งชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทางห้องปฏิบัติการ
 5. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสำหรับสิ่งส่งตรวจที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และการตรวจตติยภูมิ
 6. สนับสนุนงานเฝ้าคุมและเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
 7. บริหารจัดการระบบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 หรือมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัย จังหวัดสมุทรปราการ มีหน้าที่

 1. พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยของหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน
 2. ประเมินและควบคุมคุณภาพการจัดบริการอาชีวอนามัยของหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน
 3. ประสานและสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยแก่หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดบริการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมการทำงานและสุขภาพผู้ประกอบอาชีพในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ และใกล้เคียง
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง มีหน้าที่

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พื้นที่จังหวัดระยองและใกล้เคียง
 2. จัดทำแนวทางและมาตรฐานด้านพิษวิทยาและด้านการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พื้นที่จังหวัดระยองและใกล้เคียง
 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม และด้านการรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินที่เกิดจากสารเคมี แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน พื้นที่ จังหวัดระยองและใกล้เคียง
 4. พัฒนาวิธีการตรวจและการบริการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและวิธีวิเคราะห์ตัวอย่างชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทางห้องปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ โรคจากสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยองและใกล้เคียง
 5. สนับสนุนและให้คำปรึกษาข้อมูลวิชาการ ในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
 6. สอบสวนและเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
 7. ประสานวิชาการ จัดการองค์ความรู้และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย