ยุทธศาสตร์ขององค์กร

แผนยุทธศาสตร์

 

สรุปภาพรวมแผนยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปีพ.ศ. 2556 - 2560

ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม