ประวัติ

ประวัติและความเป็นมาของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 

ในปี พ.ศ. 2509 กรมอนามัย ได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารใช้เป็นสำนักงานเริ่มแรกของโครงการอาชีวอนามัยหรือศูนย์อาชีวอนามัย เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2509 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2510 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,066,105 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน) สถาปนาเป็น “ศูนย์อาชีวอนามัยภาคกลาง” เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2513 โดย ฯพณฯ พลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นศูนย์บริการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและโรคทั่วไป รักษาโรค ตลอดจนอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน รวมทั้งใช้เป็นสถานที่วิจัย และทดลองเกี่ยวกับงานด้านอาชีวอนามัย ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมศึกษาดูงานของผู้ที่ปฏิบัติงานอาชีวอนามัยและผู้สนใจ ต่อมา ปี พ.ศ. 2515 ศูนย์อาชีวอนามัยภาคกลาง ได้ทำโครงการเสนอต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2519) ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิธีการดำเนินงานให้ตรงกับปัญหาต่าง ๆ ที่พบ พร้อมทั้ง ขอจัดตั้งโครงการอาชีวอนามัยขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกอง เพื่อรับผิดชอบงานในภาพรวมของประเทศ โดยมีภารกิจหลัก คือ สนับสนุนด้านวิชาการ การฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย

ตลอดจนงบประมาณและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นและดำเนินการจนสามารถเป็นหน่วยงานระดับกองได้สำเร็จในปี พ.ศ. 2515 คือ กองอาชีวอนามัย สังกัดกรมส่งเสริมสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข มีสถานที่ทำงานอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข เทเวศร์ และยังคงมีศูนย์อาชีวอนามัยภาคกลางเป็นหน่วยงานในภูมิภาค สังกัดกองอาชีวอนามัย ในปี พ.ศ. 2517 กรมส่งเสริมสาธารณสุข เปลี่ยนชื่อเป็น กรมอนามัย

ปี พ.ศ. 2545 กองอาชีวอนามัย ซึ่งสังกัดอยู่ในกรมอนามัย มีภารกิจที่สำคัญ คือ การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ ส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงาน อาชีวอนามัย ให้คำปรึกษาและจัดระบบบริการอาชีวอนามัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบอาชีพเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้ผู้ประกอบอาชีพและประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เหมาะสม ปราศจากมลพิษและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ

ปี พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ในมาตรา 40 ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิผูกพันของกองอาชีวอนามัย กรมอนามัย (เดิม) ไปสังกัดกรมควบคุมโรคและตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เปลี่ยนเป็นสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม