ความรู้เรื่องโรค

นิยามโรคจากการประกอบอาชีพ

1. กลุ่มโรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมี (Diseases caused by chemical agents)
  1.1 โรคจากเบนซีน ( Disease caused by benzene or its toxic homologues)
  1.2 โรคจากโทลูอีน ( Disease caused by benzene or its toxic homologues )
  1.3 โรคจากสไตรีน ( Disease caused by benzene or its toxic homologues )
  1.4 โรคจากไซลีน  ( Disease caused by benzene or its toxic homologues )
  1.5 โรคจากแคดเมียม ( Disease caused by cadmium or its toxic compounds)
  1.6 โรคจากโครเมียม ( Disease caused by chromium or its toxic compounds)
  1.7 โรคจากแมงกานีส ( Disease caused by manganese or its toxic compound)
  1.8 โรคจากสารหนู (Disease caused by arsenic or its toxic compound)
  1.9 โรคจากปรอท ( Disease caused by mercury or its toxic compound)
  1.10 โรคจากตะกั่ว (Disease caused by lead or its toxic compound)
  1.11 คลอรีน  ( Disease caused by chlorine)
  1.12 โรคจากแอมโมเนีย ( Disease caused by ammonia)
  1.13 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( Disease caused sulphur dioxide or sulphuric acid )
  1.14 โรคคาร์บอนมอนนอกไฃด์ (Disease caused by carbon monoxide)
  1.15 โรคจากไฮโครเจนซัลไฟด์ ( Disease caused by hydrogensulphide)
  1.16 โรคจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Disease caused by pesticides)
   
2. กลุ่มโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพ ( Diseases caused by physical agents )
  2.1 โรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงาน( Hearing impairment caused by noise)
  2.2 โรคจากความร้อน ( Disease caused by heat radiation)
   
3. กลุ่มโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางชีวภาพ ( Diseases caused by biological agents )
  3.1 วัณโรคปอด (Tuberculosis)
  3.2 โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
  3.3 โรคเลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis)
   
4. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน ( Occupational Respiratory Diseases)
  4.1 โรคซิลิโคสิส ( Silicosis )
  4.2  โรคแอสเบสโตลิส  (โรคปอดจากแร่ใยหิน, Asbestosis )
  4.3 โรคบิสสิโนสิส  (Byssinosis)
  4.4 โรคหอบหืดจากการประกอบอาชีพ ( Occupational asthma)
   
5. กลุ่มโรคผิวหนังจากการทำงาน (Occupational skin disease)
  5.1 โรคผิวหนังอักเสบจากสารก่อระคายจากการประกอบอาชีพ (Occupational Irritant Contact Dermatitis)
  5.2 โรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสแบบก่อภูมิแพ้จากการประกอบอาชีพ  ( Occupational Allergic Contact Dermatitis)
   
6. โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกจากการทำงาน (0ccupational musculo-skeletal disorders)
  6.1 อาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงาน