กฎหมาย

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

 คำสั่ง

  แบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523
  2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
  3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัย
  4. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
  5. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
  6. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
  7. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗