VDO Conferrence แผนปี 62

ประชุม VDO Conferrence เพื่อหารือกรอบ แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 10 พค. 61

ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร1 ชั้น 2 ตึกกรมควบคุมโรค