University Of Occupational and Environmental Health Japan

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ กรมควบคุมโรค ลงนามในแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านอาชีวอนามัยในการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้ารับการอบรมและเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่าง กรมควบคุมโรค ประเทศไทย และ University Of Occupational and Environmental Health ประเทศญี่ปุ่น