(MOU)ระหว่างกรมควบคุมโรคและมหาวิทยาลัย UOEH

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้สำหรับเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ :

กรณีความร่วมมือตามพันธสัญญา

(MOU)ระหว่างกรมควบคุมโรคและมหาวิทยาลัย UOEH
โดย สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค