EEC public health watch

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ เปิดประตูเฝ้าระวังที่ยั่งยืน EEC PUBLIC HEALTH WATCH ตรวจจับฉับไว เพื่อการแก้ไขที่รวดเร็ว ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กล่าวรายงาน ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง เป็นศูนย์พัฒนางานด้านชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ตลอดจนพัฒนาวิชาการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมในเขตอุตสาหกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมทั้งให้บริการตรวจสภาพแวดล้อมการทำงาน และบริการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้กับหน่วยงานเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน