สานพลัง สร้างเสริม ป้องกัน ภัยสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสุขภาพลูกจ้าง "สานพลัง สร้างเสริม ป้องกัน ภัยสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างองค์รวม" โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมผู้แทนจากกรมสุขภาพจิต กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และหน่วยงานสักขีพยาน 2 หน่วยงาน คือ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และสภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการสานพลังขับเคลื่อนปฏิบัติการ 4–3–2-1 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพของลูกจ้าง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ณโรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิถาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร