การพัฒนาระบบการจัดบริหารอาชีวอนามัยของหน่วยบริการสาธารณสุข

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดบริหารอาชีวอนามัยของหน่วยบริการสาธารณสุข รูปแบบการรวมกลุ่มเชื่อมโยง

(Hubและnode) แก่เครือข่ายในพื้นที่ 
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กทม.