โครงการอบรมเพื่อการจัดการอาชีวอนามัย และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมพื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่นที่ 3

โครงการอบรมเพื่อการจัดการอาชีวอนามัย และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมพื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่นที่ 3 ปี 2561
Occupational AND Environmental Health Administation : OEHA
วันที่ 18-22 มิถุนายน 261
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี