แนวทางการตรวจค่าบ่งชี้ทางชีวภาพและการตรวจทางการแพทย์เพื่อการคัดกรองโรคจากการประกอบอาชีพ

การประชุมราชการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อแนวทางการตรวจค่าบ่งชี้ทางชีวภาพและ

การตรวจทางการแพทย์เพื่อการคัดกรองโรคจากการประกอบอาชีพ ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี