อบรมเพื่อพัฒนาศักกายภาพบุคลากรสำนักฯด้านการวิจัย

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมด้านการศึกษาวิจัย

วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561

ณ โรงแรมไมด้างามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี