สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดปากเกร็ด

คณะกรรมการจริยธรรมของสำนักฯ และเจ้าหน้าที่สำนักฯ เดินทางไปบริจาคปัจจัยและสิ่งของต่างๆ

ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดปากเกร็ด

เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี และรู้จักแบ่งปันผู้อื่น