รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส ตรวจเยี่ยมสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส

ตรวจเยี่ยมสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561