พิธีเปิดคลินิกวิจัยด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

พิธีเปิดคลินิกวิจัยด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ณ บริเวณโถงหน้าลิฟท์ชั้น 6 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม