ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินด้านเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 - 27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมไมด้า เดอซี หัวหิน อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี