งานกิจกรรมรณรงค์ Smart Office จัดที่กรมควบคุมโรค

งานกิจกรรมรณรงค์ Smart Office “คนทำงานยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ” จัดโดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 3 พฤษจิกายน 2561 ณ ตึก อาคาร 2 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข