การเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศักยภาพแร่ทองคำรอยต่อ 3 จังหวัด

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางป้องกันและจัดการปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับหน่วยงานสาธารณสุขและเครือข่าย ;

การเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศักยภาพแร่ทองคำรอยต่อ 3 จังหวัด (พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก)
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี