การพัฒนาคุณภาพการวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพการวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 11 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี