การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (ISO 15189, ISO 15190และ ISO 19011)
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมทีเค พาเลช แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ