การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอบสวนโรคจากการประกอบและสิ่งแวดล้อม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอบสวนโรคจากการประกอบและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 6-8 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโคโค่วิว จังหวัดสมุทรสงคราม