การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำระบบข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำระบบข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

(Occupational & Environmental Health Profile ) ในเขตพื้นที่เศรษกิจพิเศษ ระยะที่ 2

วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ