การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 19-21 มิถุนายน 2560

ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข