การประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้แก่เครือข่ายในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้แก่เครือข่ายในพื้นที่
: หลักสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูในการเฝ้าระวังการสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก
ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2561
 ณ โรงแรมคุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท จังหวัดพังงา