กบส.ส.รุ่นที่ 1 ปี 2560 ระยะที่2

การอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูงด้านสุขภาพอาชีวความปลอดภัย และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

(กบส.ส)รุ่นที่ 1 ปี 2560 ระยะที่2(Module2)

วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมพักพิงอิงทางบูติค นนทบุรี