Personnel Chart

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558

1. กลุ่มบริหารทั่วไป

2. กลุ่มยุทธศาสตร์

3. กลุ่มพัฒนาองค์กร

4. กลุ่มสื่อสารสาธารณะและพัฒนาเครือข่าย

5. กลุ่มอาชีวอนามัย

6. กลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

7 กลุ่มข่าวกรองและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

8. ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา

9. ศูนย์พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัย จังหวัดสมุทรปราการ

10. ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง