Executive Chart
ดร.นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี
ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (พ.ค. 56-ปัจจุบัน)
โทรศัพท์ 0 2590 4382
   
ดร.นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษา)
โทรศัพท์ 0 2590 4380
ดร.นายแพทย์บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษา)
โทรศัพท์ 0 2590 4388
   

 

นายแพทย์พิบูล อิสสระพันธ์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2590 4380
ดร.แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2590 4382
นางวีณา ภักดีสิริวิชัย
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2590 4385
     

 

นางเสาวดี  ลีฬหะบำรุง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
โทรศัพท์  0 2590 4387
นางภัคนี  สิริปูชกะ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2590 4392
นายสำเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร
โทรศัพท์ 0 2590 4161
     
นางคนึงนิจ นิชานนท์
หัวหน้ากลุ่มสื่อสารสาธารณะและพัฒนาเครือข่าย
โทรศัพท์ 0 2590 4514
นางจุไรวรรณ ศิริรัตน์
หัวหน้ากลุ่มข่าวกรองและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
โทรศัพท์ 0 2590 4292, 4393
นางสุธิดา อุทะพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2590 4393
     

 

นางสาวเพ็ญศรี  อนันตกุลนธี
หัวหน้ากลุ่มอาชีวอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4292, 4383
ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดบริการ
อาชีวอนามัย จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0 2394 0193
นางสาวศิริพร สิงห์ทอง
ผู้อำนวยการศูนย์อ้างอิง
ทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา
โทรศัพท์ 0 2968 7630-3
ดร.นลินี ศรีพวง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการ
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 038 684 020-1